Спасибо за Ваш отзыв! Мы свяжемся с Вами в течении 24 часов!
Где купить?
UA
|
RU
Контакты

Порядок проведення конкурсу студентських наукових робіт з напряму туризм в рамках реалізації благодійної програми «Стипендіальна програма» «Майбутнє туристичної галузі» | TPG Украина
07.11.2014

1. Загальні засади

1.1. Конкурс студентських наукових робіт з напряму туризм в рамках реалізації благодійної програми «Стипендіальна програма» «Майбутнє туристичної галузі» (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.
1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти 4-6 курсів вищих навчальних закладів:
- Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Київського національного торговельно-економічного університету;
- Київського національного університету культури і мистецтв;
- Київського університету туризму, економіки і права;
- Національного університету харчових технологій;
- Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

1.3. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних проблем у галузі туризму, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі.
1.4. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.
1.5. Наукові роботи виконуються державною мовою.

2. Керівництво Конкурсом
2.1.Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом.
2.2.Для організації та проведення Конкурсу за наказом Ректора створюється конкурсна комісія.
2.3.До складу конкурсної комісії входять провідні науково-педагогічні працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2.4. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій.
2.5. На підставі рецензій конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.
2.8. Конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт ( у тому числі анотації).

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями
3.1. Конкурс проводиться у два тури.

І тур у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації - у листопаді, ІІ тур ­ … грудня 2014 р.
3.2. Протягом І туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.
3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більш як три кращі наукові роботи та надсилає їх до 25 листопада 2014 р.
3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи ( додаток 1 ).
3.5. Прізвище, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).
3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтомTimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
3.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Порядку, конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов'язково із зазначенням причин).
3.9. Конкурсна комісія організовує розгляд та рецензування робіт.
3.10. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи.

Конкурсна комісія … на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.
3.1 1. Рішення про переможців Конкурсу приймається конкурсною комісією.
3.12. Конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами.
3.13. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

4. Відзначення переможців Конкурсу
4.1. Переможцями Конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.
4.2. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 20% від загальної кількості робіт.
4.3. Переможці Конкурсу отримуватимуть протягом календарного року іменні стипендії від компанії Travel Professional Group, починаючи з січня 2015 року. Загальний розмір стипендіального фонду встановлюється та затверджується окремим рішенням компанії Travel Professional Group.
4.4. Програма «Майбутнє туристичної галузі» передбачає подальше працевлаштування учасників і переможців Конкурсу в сфері туризму, зокрема в компанії Travel Professional Group.